รพ.สต.บ้านโป่งแดง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแดง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดลำพูน  ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง  7 กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดลำพู 122 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด 1 ไร่ 1งาน เริ่มก่อตั้งเป็นสถานีอนามัยเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2528  สร้างอาคารทดแทนใหม่ ขนาด 150 ตารางเมตร เมื่อปี 2541และยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อปี 2554 เป็นเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  5  หมู่บ้าน  เป็น ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสะกอ  1  หมู่บ้าน กะเหรี่ยงโป 4 หมู่บ้าน 1,184 ครัวเรือน  ประชากรรวม  4,459 คน  เพศชาย  2,274 คน  เพศหญิง  2,185 คน

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ           บ้านสัญชัย         ตำบลทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน

ทิศใต้               ติดต่อกับ           บ้านดอนมูล       ตำบลบ้านปวง    อำเภอทุ่งหัวช้าง

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ           ตำบลเสริมกลาง  อำเภอเสริมงาม   จังหวัดลำปาง

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ           บ้านแม่ปันเด็ง      ตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ | 2 ความเห็น